تحقيق و توسعه

در اجراي هر پروژه يا انتخاب محصول، مهم ترين بخشي كه مي تواند باعث موفقيت و كاركرد صحيح شود؛ فاز تحقيق و تحليل مسيرها و گزينه هاي پيش رو است. سيفا با تمركز روي ايده هاي مشتريان خود و بررسي دقيق نيازمندهاي سيستم ها و استفاده از منابع مرتبط، بهترين راهكارها را براي پروژه هاي مختلف پيشنهاد خواهد كرد. در ادامه بخش هايي كه سيفا مي تواند در آن بخش ها با شما همكاري كند بيان شده است:

تحقيق در فاز درك مفاهيم و تهيه RFP

همانطور كه مي دانيد پيش از شروع هر پروژه اي بهترين تصميم، بررسي دقيق موجوديت هاي يك پروژه و مقايسه راه حل هاي پيش رو است، سيفا در صورتي كه ذينعفان پروژه به دنبال راهكارهاي نرم افزاري يا سخت افزاري براي تامين نيازهاي سيستم ها و كسب و كارهاي خود باشند؛ مي تواند با يك ديدگاه بيطرفانه و يا منتقدانه به بررسي مسيرهاي پيش رو بپردازد و نتايج بررسي هاي خود با دلايل روشن بيان كند. اين بررسي مي تواند شامل هر پروژه اي در حوزه هاي فناوري هاي نو در صنعت رايانه باشد كه شايد فقط سيستم هاي نرم افزاري يا سخت افزاري يا داشتن يك سيستم جامع مشتق از هر دو گزينه باشد.

انتخاب بهترين مسير

همكاري در حوزه توسعه يا ارائه راهكارهاي عملياتي

شناسايي بهترين راه حل

بعد از فاز تحقيق و تحليلي سيستم، ساير راهكارهاي پيشنهادي بايد در قالب راه حل هاي عملياتي ارائه شوند كه سيفا با پيروي از چارچوب هاي مهندسي نرم افزار و متدولوژي هاي شناخته شده، قادر است راهكارهاي پيش رو را در قالب نقشه راه در قالب مستندات مدل سازي سيستم يا به اصطلاح UML ارائه دهد. اين مستندات بصورت جزئي گام هاي پياده سازي و كنترل پروژه را بيان خواهند كرد.

همكاري در حوزه شناسايي فناوري هاي جديد و سيستم هاي هوشمند

به دليل سرعت تغييرات در حوزه فناوري و هوشمندسازي روز از افزودن سيستم هاي پياده سازي شده، هميشه انتخاب محصولات و تشخيص بهترين راه حل بسته به دورنماي پروژه و نيازمندي هاي يك سيستم مي تواند باعث رشد سريع يك كسب و كار شود. لذا با تواني كه سيفا در مدت فعاليت خود كسب كرده است، مي تواند در انتخاب بهترين مسير با شما همكاري داشته و از فاز تحليل تا انتخاب بهترين محصول در كنار شما باشد.

شناسايي بهترين راهكارها